เงื่อนไขการใช้บริการ

Terms of Use

 

สมาชิกได้รับทราบ ตกลง ยินยอมปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (General Terms and Conditions) ของบริษัทตามที่ระบุไว้ที่ ekongmerce.com และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อไปนี้


การบริการ 

 1.  บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯได้ทำการออกแบบพัฒนา template และโปรแกรมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการจัดการของ ekongmerce.com
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน Template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากการเขียนโปรแกรมจากเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บการส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของผู้ใช้บริการ ใช้เพียงเว็บบราวเซอร์ที่เล่นอินเตอร์เน็ต ส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น
 4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการใดผู้ใช้บริการหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเรียกว่า การจ้างจัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor made แต่บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป
 5. ในบางกรณี หากบริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการใดผู้ใช้บริการหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาอยู่ในระบบมาตรฐานของ ekongmerce.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้ใช้บริการและบริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการของ ekongmerce.com แล้ว ไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบของ ekongmerce.com
 6. ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ ekongmerce.com และผู้ใช้บริการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต
 7. ผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ
 8. ผู้ใช้บริการชำระค่าจดโดเมนเนมเป็นรายปี และชำระค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป
 9. บริษัทฯ มีบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยทีมงานมืออาชืพ ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการแต่ละท่านภายใต้โปรแกรมเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของ ekongmerce.com แต่บริษัทฯ สามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้โดยการออกแบบให้มีความแตกต่างกันตามจุดเด่นของแต่ละธุรกิจของผู้ให้บริการ
 10. ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยทีมงาน ในสัญญาบริการเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์แล้วเท่านั้น


การใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน,การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น
 3. ข้อมูลและเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 4. บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


โดเมนเนม

 1. สมาชิกรับทราบว่าโดเมนเนม หรือ เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก สมาชิกต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วจึงทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์สำเร็จรูปเดิมของสมาชิก โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเท่านั้น
 2. สมาชิกรับทราบ เข้าใจ ตกลง และ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศทุกรายที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปของสมาชิก eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy


การต่ออายุและยกเลิกบริการ

 1. การต่ออายุโดเมนเนม จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการภายใน 7 วัน
 2. ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ตามต่ออายุให้นั้น บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง
 3. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ info@ekongmerce.com ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป
 4. หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ(30 วัน) ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป
 5. หากผู้ใช้บริการได้ยืนยันการออนไลน์เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย รบกวนชำระค่าบริการภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯจะทำการปิดเว็บไซต์จนกว่าจะได้รับค่าบริการตามข้อตกลงการใช้บริการ และหากภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯจะถือเป็นการยกเลิกบริการ
 6. เมื่อผู้ใช้บริการทำการตกลงจัดจ้างทำเว็บไซต์หากไม่พบการชำระภายใน 7 วันทางบริษัทฯขอเลื่อนคิวการทำงานออกไป(ตามสมควร)


ระบบ

 1. บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นนั้น
 2. สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกสามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกไม่ให้สูญหาย
 3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณีร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย
 4. ส่วนของบริการอีเมลแบบ Pop เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีระบบการ Backup ข้อมูลอีเมลของสมาชิก รวมทั้งไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server สูญหาย


การติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

 1. การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล มาได้ที่ info@ekongmerce.com
 2. กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@ekongmerce.com
 3. บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ ekongmerce.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ